Köpvillkor för företag | Nordiska Galleriet

KöpvillkorVillkor vid köp som företag

När du handlar hos oss på Aktiebolaget Nordiska Galleriet godkänner du våra köpvillkor. I följande avsnitt får du information om vilka regler som gäller när du handlar som företagskund genom Nordiska Galleriet - Business.

Allmänna villkor

Följande köpvillkor tillämpas vid köp av varor och tjänster genom Nordiska Galleriet – Business (org. nr 556032-3189), nedan kallat Säljaren, och motparten är en näringsidkare, nedan kallat Köparen.

Bolagsinformation

Aktiebolaget Nordiska Galleriet
Nybrogatan 11
114 39 Stockholm

Organisationsnummer: 556032-3189

Bankgironummer: 165-5190

Anbud och avtal om köp

Genom att Köparen accepterar av Säljaren angivet anbud och en orderbekräftelse skickas ingås ett bindande avtal om köp där båda parterna förpliktigar sig att fullfölja köpet enligt nedan angivna villkor. Med undantag endast för avvikelser som Säljaren preciserat i skrift. En genomförd beställning är förenad med betalningsskyldighet. Ångerrätt gäller ej, om ej annat överenskommits på förhand och preciserats skriftligen av Säljaren.

Av Säljare angivet anbud är om inget annat anges giltigt under 30 dagar.

Genom att ingå avtal om köp godkänner Köparen till att namn och person- eller organisationsnummer samt kontaktuppgifter (telefonnummer, mejladress, adress) registreras i Säljarens kundregister.

En orderbekräftelse skickas till Köparen av Säljaren per mejl vilket är ett köpebevis som kan komma att behöva visas upp vid leverans av varor eller vid en eventuell reklamation. Inom en (1) arbetsdag efter skickad orderbekräftelse anser vi ordern som godkänd från Köparens sida och vid eventuella ändringar kan kostnader tillkomma.

Slutfaktura med redovisad moms skickas till Köparen efter leverans av samtliga varor på order.

Priser

Samtliga priser anges i svenska kronor ink./ex. moms i offert/orderkvittens om ej annat har överenskommits. Momssatsen kan variera mellan olika varugrupper men brukar i regel vara 25 %.

Andra av myndigheter beslutade avgifter kan komma att tillkomma, ex. tullavgifter, och betalas alltid av Köparen.

Vi förbehåller oss rätten att korrigera ev. felaktig prissättning, ex. vid eventuella valutakursförändringar.

Betalning

Vi erbjuder följande betalningsalternativ i möjlig mån utefter kreditprövning.

Förskottsfaktura på 100 % av orderbeloppet innebär att betalningen skall vara oss tillhanda innan vi köper in beställningsvaror eller skickar ut lagervaror.

Handpenning med förskottsfaktura om minimum 50 % av ordervärdet samt slutbetalning av resterande 50 % innan leverans.

Faktura skickas efter leverans av varor. Om ej annat överenskommits skall betalning vara fullgjord inom 15 dagar från fakturadatum. Om del av order utlevereras skall Köparen faktureras och betala a conto för detta om ej annat är överenskommet.

Vid eventuell oklarhet gällande fakturerad leverans skall Köparen inom sagd tid inbetala a conto om lägst 90 % av fakturavärdet.

Dröjsmålsränta debiteras vid försenad betalning enligt riksbankens referensränta med ett tillägg om 8 % i enlighet med 6 § räntelagen (1975:635).

Köparens betalningsansvar enligt träffat avtal får ej överlåtas utan Säljarens skriftliga medgivande. Säljaren äger rätt att kräva förskottsbetalning, inskränka betalningsfristen eller påfordra omedelbar likvid för hela återstående fordran om detta motiveras av ändringar i köparens betalningsförmåga. Säljaren har rätt att hålla inne med säkerheten tills köparen erlagt slutlikvid. Försenas leveransen till följd av detta förlängs avtalad leveranstid i motsvarande grad. Omedelbart efter att Säljaren mottagit slutlikvid skall säkerhet återställas till Köparen.

Vid inbetalning till Bankgiro skall ordernummer anges som referensnummer om ej annat angetts från Säljaren.

Tvist

Eventuell tvist avgörs enligt lag om skiljemän. Säljaren kan dock utverka betalning av klar och förfallen fordran hos allmän domstol.

Leveranstider

De flesta varor specialbeställs specifikt till dig som Köpare och tillverkas av våra leverantörer utefter beställning, därför kan vi som Säljare endast ge en uppskattad leveranstid på beställningsvaror vid ordertillfället. När vi får uppdaterad information från leverantören meddelar vi dig som Köpare.

Leveranstiden kan skilja mellan olika varumärken och säsonger. Särskilt sommar och jul kan komma att påverka produktionen då vissa fabriker håller stängt i perioder. Vi kommunicerar ungefärliga leveranstider, det innebär att leverans kan komma snabbare men kan även ta längre tid än uppskattat.

Vi försöker i största möjliga mån samleverera din order och tillämpar om inget annat överenskommits ”längsta leveranstidsprincipen”. Det innebär att om din order innehåller varor med olika leveranstider kommer vi att utgå från varan med längst leveranstid och försöka styra samtliga varors leveranstid till vårt lager efter den. Leverans sker när samtliga varor på beställningen ankommit till vårt lager.

Om Säljaren på Köparens begäran ombesörjer delleverans kan extra kostnader utöver offert tillkomma i efterhand. Aktiebolaget Nordiska Galleriet förbehåller sig rätten att debitera Köparen för sådana extrainsatta leveranstillfällen.

Special-tyger och andra special-tillval går ej inom ramen för ordinarie leveranstid och kan påverka leveranstiden ytterligare.

Om Köparen önskar göra ändringar i ursprunglig order berättigar det Säljaren till skälig förlängning av leveranstiden.

Vi reserverar oss för eventuella förseningar i produktion från leverantörer som vi inte kan råda över men vi kommer alltid att göra allt vi kan för att du som kund skall få dina varor inom den tidsperiod som önskas. Vid eventuell leveransförsening utanför Säljarens kontroll påtager sig denne inga ekonomiska förpliktelser gentemot Köparen.

Om Köparen inte kan ta emot gods vid det överenskomna leveranstillfället har Säljaren rätt debitera denne för eventuella omkostnader som kan uppstå i form av lokalhyror för förvaring, extratransporter, försäkring, skador etc.

Äganderättsförbehåll

Allt gods förblir Säljarens egendom till dess full betalning erlagts. I händelse av återtagande avgör Säljaren vilka delar av leveransen som kvarstår obetalda. Köparen förbinder sig dock att hålla godset försäkrat till förmån för ägaren.

Frakt & leverans

Möjliga fraktsätt och kostnader varierar beroende på orderns omfattning samt leveransadress. Generellt erbjuds följande fraktalternativ:

 • Leverans inkl. inbärning, avemballering och montering
 • Leverans inkl. inbärning och avemballering
 • Leverans inkl. inbärning
 • Leverans till angiven adress (ej inbärning)
 • Hämta själv på vårt externa lager

Vid projektleveranser tillämpas fraktalternativet ”Frakt tillkommer” vilket betyder att frakt faktureras vid slutlevererad order.

Om inget annat är överenskommet på förhand tillämpas fullständig leverans av er order när sista varan inkommit från leverantör. Eventuella delleveranser som inte är specificerade i offert bekostas av köparen.

Inbärning och montering rekommenderas för att säkerställa att varan hanteras rätt och inte skadas vid leverans.

Om ej annat avtalats skall fackmässig montering och installation utföras på angiven leveransadress av Säljaren på Köparens bekostnad. Vid installation skall Köparen tillse:

 • att tillfartsvägar är framkomliga, ev. hinder såsom andra möbler flyttade
 • att ev. hissar är disponibla
 • att lagringsutrymmen och uppackningslokaler står till förfogande
 • att andra arbeten ej förhindrar eller försvårar installationen
 • att lokalerna är avstädade inför leverans/installation
 • att Säljaren har fri tillgång till elkraft och belysning under hela installationstiden
 • att lokaler och förvaringsutrymmen under installationstiden är låsta på betryggande sätt och nycklar finns disponibla för Säljaren

Vid leverans och installation av heltäckande mattor och annan golvbeläggning liksom vid leverans och installation av inredningssnickerier gäller dessutom i tillämpliga delar Allmänna Leveransbestämmelser utgivna av Sveriges Golvhandlares Riksförbund, Golventreprenörernas branschorganisation samt snickerifabrikanternas Riksförbund.

Skulle leverans eller installation förhindras eller försenas på grund av att köparen ej iaktagit ovanstående, har Säljaren rätt att debitera Köparen för eventuella medförda kostnader.

Säljaren ansvarar ej för skador på levererat gods om de förorsakats av onormal fuktighet eller temperaturväxlingar i lokaler anvisade av Köparen. Avviker lokalernas utförande från tillhandahållna handlingar på ett sådant sätt att installation och monteringsarbete försvåras eller fördyras, har Säljaren rätt att debitera köparen för eventuellt uppkomna merkostnader.

Framdragning och inkoppling av el-, vatten-, avlopps- eller liknande ledningar ingår ej i säljarens åtagande.

Om köparen begär ändring av eller tillägg till avtalade eller redan utförda arbeten skall kostnaden avtalas och bekräftas skriftligen mellan Köpare och Säljare innan arbetet påbörjas. Köparen ansvarar för stöld och skador på platsen som, utan att ha vållats av säljaren eller dennes personal, drabbar levererat gods och verktyg avsedda för leveransen.

Vi monterar ej belysningsarmaturer eller gör elinstallationer. Efter det att en sändning lämnat vårt lager har vi inte möjlighet att uppdatera leveransadressen.

För leverans utanför Sverige gäller följande

För leverans till resten av världen gör vi vårt yttersta för att kunna tillgodose önskemål kring leverans och montering. Kontakta oss för ytterligare information och beställning.

Vid leverans utanför Sverige kan eventuella kostnader för införsel och tullavgifter tillkomma. Dessa betalas alltid av Köparen.

Mottagande av leverans

Du som Köpare ansvarar för att den angivna kontaktpersonen finns på plats och kan inspektera och kvittera leveransen vid det överenskomna leveranstillfället. Om den personen inte finns på plats för att ta emot leveransen medför det kostnader som vi förbehåller oss rätten att debitera er för. Exempelvis om du som Köpare inte varit tillgänglig för att ta emot leveransen eller kunnat nås på angivet telefonnummer, lämnat felaktiga uppgifter av namn, leveransadress eller kontaktuppgifter, eller om du vägrat ta emot leveransen enligt överenskommelse. Vid bomkörning kommer en kostnad om minimum 690 kr tillkomma beroende på orderstorlek.

Om Köparen underlåtit att mottaga eller hämta sin leverans, efter att ha blivit aviserad på av köparen angivna kontaktuppgifter, har Aktiebolaget Nordiska Galleriet rätt att efter 14 dagar att tillkomma med hyra för lagerhållning om 100 kr per kubikmeter/dag.

Köparen ansvarar för att godset går in i lokalerna, genom dörrar och trappuppgångar osv. på plats. Även att det är ”fri yta” dvs. att det inte står annat i vägen som kan skadas.

Transport och ansvaret för varans skick

Vid transportköp då Säljaren åtagit att leverera varan till Köparen på bestämd adress anses varan avlämnad då varan den överlämnats till Köparen på denna adress.

Vid hämtningsköp, ex. vid upphämtning på vårt lager, övergår ansvaret för varans skick från Säljaren till Köparen direkt då Köparen tagit hand om varan.

Uppstår skador i transport med en av Aktiebolaget Nordiska Galleriet avtalade fraktbolag ansvarar vi som Säljare för eventuella skador som uppkommit vid transporten eller leveransen till dig som Köpare. När du tar emot din leverans åligger det dig som Köpare att undersöka om paketet är skadat innan du signerar leveranssedeln. Kontrollera alltid din försändelse noga direkt vid leveranstillfället. Inspektera yttre och inre emballage och kartonger eller annan förpackning som varorna kom i. Om paketet eller din vara är skadat ska detta noteras direkt på leveranssedeln och dokumenteras med bild och text.

Om du mottagit en leverans som på något vis har en skada i emballage eller vara är det viktigt att du på en gång dokumenterar detta i text och bild. Transportskada skall alltid noteras på leveranssedeln direkt vid signering.

Fota följande:

1. yttre och inre emballage

2. medföljande fraktsedel från transportören

3. varan du mottagit

Beskriv ditt ärende och mejla bilderna till business@nordiskagalleriet.com inom 24 timmar från mottagandet av varan. Detta hjälper oss att hantera ditt ärende snabbare. Behåll originalemballaget som varan kom i. Varan får ej användas tills vidare.

Har Säljaren enligt särskilt avtal åtagit sig att på egen eller Köparens bekostnad anskaffa transport (som inte är ett av Aktiebolaget Nordiska Galleriet avtalade fraktbolag) till av Köparen angiven adress sker sådan transport alltid på Köparens risk enligt det anlitade transportföretagets villkor. Finns anledning att minskning av eller skada på gods uppkommit under transport skall Köparen inom föreskriven tid anmäla därom till transportföretaget. Anmärkningen skall antecknas på transporthandlingen. Köparen äger endast rikta sina ersättningsanspråk för eventuell transportskada direkt till transportföretaget.

Reklamation

Skulle en levererad vara visa sig ha ett fel som Säljaren bär ansvar för skall Köparen genast, inom 6 dagar, skriftligen avisera Säljaren om felet. Säljaren är sedan skyldig att snarast efter eget val åtgärda felet antingen genom att reparera felet eller ersätta varan. Säljaren har härutöver ingen skyldighet att lämna skadestånd eller på annat sätt ersätta Köparen för kostnader som denne kan ha åsamkats genom felet. Levererad vara får ej returneras utan att detta i förväg har godkänts av Säljaren.

Reklamation av ett synligt fel behöver göras direkt då Köparen upptäcker felet eller inom skälig tid. Aktiebolaget Nordiska Galleriet ansvarar inte för fel som uppkommit till följd av vårdslös hantering, handhavandefel, slitage eller att skötselråd ej följts.

Om du önskar reklamera en vara kontaktar du business@nordiskagalleriet.com

För att underlätta handläggningen av ditt ärende ber vi dig skicka ordernummer, ditt namn samt kontaktuppgifter, vilken artikel det gäller, bilder på felet samt en kort beskrivning.

Naturmaterial

Många av varorna vi säljer är tillverkade av naturmaterial såsom sten, trä, läder, metall med mera. Naturmaterial varierar ofta i utseende, storlek och struktur från vara till vara vilket är helt naturligt. Detta innefattar bland annat kvistar, ådring, färgvariationer, strukturskillnader, marmorering, kalkspat, sandgropar, märken och ärr i naturläder etcetera. Dessa naturliga variationer är egenskaper som formgivaren ofta ämnat bibehålla eller på annat sätt förhöja som en del av designen och utgör ej giltig orsak till reklamation.

För att naturmaterial ska bibehålla god kvalitet över tid skall skötselråd följas. Vid skador och slitage till följd av att dessa råd inte har följts förbehåller sig Aktiebolaget Nordiska Galleriet rätten att neka en reklamation.

Provbitar

Provbitar och bilder kan inte garantera att varans exakta utseende och beskaffenhet återges. Färgåtergivningen kan skilja sig mellan bild och verklighet och för varuprover så kan endast provet vara indikativt. Provbitar av naturmaterial såsom trä, läder och särskilt sten med marmorering kan skilja mer eller mindre mellan olika materialbitar.

Avbryta ett köp av beställningsvara

Om du önskar avbryta ett redan genomfört köp av en specialbeställd vara hjälper vi dig naturligtvis att avbryta ditt köp i den mån vi i vår tur kan göra det. Detta bör ske inom 24 timmar från beställningstillfället för att säkerställa att vi inte hunnit vidarebefordra din specialbeställning till leverantör. Om det medför kostnader för oss att avbeställa efter varan börjat producerats så förbehåller vi oss rätten att göra avdrag för detta på det återbetalade beloppet, ex. genom att behålla hela eller delar av erlagd handpenning.

Vi garanterar inte leveranstider utan förmedlar endast leverantörens ungefärliga leveranstider. Leveranstider varierar och baseras på hur mycket en leverantör har att göra i sin fabrik vid varje given tidpunkt. Det faktum att leveransen tagit längre tid än uppskattat är i regel inte en godtagbar anledning att avbryta ett köp.

Force Majeure

Skulle leverans förhindras, försenas eller försvåras till följd av extraordinära omständigheter som ligger utom Säljarens kontroll och som inte rimligen kunnat förutses eller övervinnas utan ekonomiska förluster, kan denne, utan skadeståndsplikt, förskjuta leveranstiden för del av eller hela leveransen. Alternativt frånträda avtalet helt eller delvis. Till sådana extraordinära omständigheter räknas bland annat naturkatastrof, strejk, krig, upplopp, blockad, ingrepp av offentlig myndighet, eldsvåda, explosion, bojkott samt andra force majeure-liknande omständigheter som påverkar förseningar hos leverantörer och/eller leverans.

Copyright

Förslag, skisser, konstruktioner, ritningar, presentationer och motsvarande handlingar är Säljarens egendom och mottagaren får inte utan Säljarens skriftliga medgivande nyttja eller dela sådana handlingar med tredje part.

Särskilda villkor vid köp av outletvaror

Outletvaror köps i befintligt skick och kan exempelvis vara begagnade, returer, defekta på olika sätt, överskottslager eller skyltexemplar. Priset är kraftigt reducerat för att kompensera för varans skick. Eventuella fel kan exempelvis vara att varan är smutsig, repig eller har annat märke. Men varan kan likväl vara i nyskick och komma i ouppackat emballage. Samtliga outletvaror säljs i befintligt skick. Du som Köpare har undersökningsplikt och vi rekommenderar dig därför att inspektera varan innan köp.

Vi har ett begränsat antal av varje outletvara och utbudet varierar. Först till kvarn gäller alltid. Vi reserverar oss för eventuella slutförsäljningar, lagerdifferenser och tekniska felaktigheter samt förbehåller oss rätten att i efterhand korrigera detta. Öppet köp eller bytesrätt gäller ej.

Reservation

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel i pris- och produktinformation eller i övrigt och förbehåller oss rätten att löpande ändra information och priser på samtliga varor i vårt sortiment och att i efterhand korrigera felaktig prissättning. Vi reserverar oss för prisjusteringar, slutförsäljning, lagerdifferenser, tekniska problem, ändringar av tekniska specifikationer och eventuella typografiska fel på vår hemsida eller i våra annonser.

Vi förbehåller oss rätten att annullera felaktiga beställningar. Samtliga kampanjer gäller så långt lagret räcker om inte annat är specificerat i beskrivningen.

Kontakta oss
Nå oss via telefon, e-post eller chatt för att få svar på dina frågor gällande en produkt eller för att få inredningshjälp.
Mån-Fre 08:00 - 18:00
Lör 11:00 - 17:00
Våra butiker
Stockholm
Nybrogatan 11
114 39 Stockholm
Hitta hit

08- 442 83 60

Mån-Fre 10:00 - 18:00
Lördag 10:00 - 17:00
Söndag 11:00 - 16:00
1/6 11:00 - 16:00
Göteborg
Flöjelbergsgatan 20A
431 37 Mölndal
Hitta hit

031- 775 69 00

Mån-Fre 10:00 - 19:00
Lör-Sön 11:00 - 17:00
Logga in

Logga in på ditt konto för att komma åt lagda beställningar och kontouppgifter.

eller
Ny kund? Få 500 kr rabatt* på ditt första köp.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att få 500 kr rabatt på ditt första köp över 5 000 kr, inspiration och exklusiva erbjudanden. Ange sen koden i kassan när du handlat färdigt.

Tack för din anmälan
Din e-post är redan registrerad
*Rabatten gäller för dig som är ny kund, vid ditt första köp online över 5 000 kr på nordiskagalleriet.se. Koden går inte att kombinera med andra erbjudanden, rabatter eller utförsäljningar. Koden gäller inte i våra butiker i Stockholm och Göteborg och omfattar inte varugrupperna kök, garderober och Limited Editions.
Önskelista (0)

Welcome to Nordiska Galleriet

Discover furniture, lighting and details from the world's most iconic brands and leading designers.

If you can't see your country below, leave your email address and we'll let you know when we deliver to your country.

Deliver to
Sweden
 • Sweden
 • Norway
 • Denmark
 • Finland
 • Germany
 • Austria
 • Belgium
 • Netherlands
 • Spain
 • France
Language
Swedish
 • English
 • Swedish
 • Norweigan
 • Danish
 • Finnish
Currency: SEK
Enter Nordiska Galleriet
Thank you for leaving your e-mail address. We'll let you know as soon as we open up in your country.